Search Result of "ทวิภาคี"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดการสภาวะเกินพิกัดของระบบสายส่งในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมโดยการใช้การเสนอราคาไม่ให้ปรับลดราคา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการทำธุรกิจไฟฟ้าแบบทวิภาคีในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในด้านการจัดสรรกำลังไฟฟ้าและค่าใช้สายส่ง

ผู้เขียน:Imgณรงค์ศักดิ์ เรืองโฉม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อคาดคะเนผลกระทบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทย และสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการทำการค้าเสรีระดับทวิภาคีของไทยกับสหรัฐอเมริกาต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอัจฉรียา อนันตทัศน์

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ผู้เขียน:Imgบัณฑิต นราอนุสรณ์

ประธานกรรมการ:ImgShana Wannoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System, Power Economics , Destribution System Engineering, Power System Planning

Resume

Img

Researcher

ดร. นารท ศรีละโพธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการค้าปลีก ในความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต และบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สาขางามวงศ์วาน)

ผู้เขียน:Imgลิตา รัตนพันธ์

ประธานกรรมการ:ImgShana Wannoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPimpichcha SUPJARERN

ประธานกรรมการ:ImgShana Wannoon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเครื่องประดับอัญมณีของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgพัชรนันท์ บุณยโพธิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบทางไกล ประเภทวิชาพณิชยกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgสุธัญญามาศ ม่วงมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการสภาวะเกินพิกัดของระบบสายส่งในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมโดยใช้การเสนอราคาไม่ให้ปรับลดสัญญา

ผู้เขียน:Imgจตุรวิทย์ บุษรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12