Search Result of "ทวาย"

About 73 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสานนท์ บุญมี, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgนายสมชาย หล่อมหัทธนะกุล

แหล่งทุน:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, Imgนายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์, Imgดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, Imgนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, Imgนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว, Imgนายจรายุทธ มงคลวงษ์, Imgนายดนุพล แสงนาค, Imgนายนเรศ จุลบุตร, Imgนายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี, Imgผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

Img

ที่มา:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวเรื่อง:ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหวัง หลีค้า, Imgนายสานนท์ บุญมี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, Imgนางสาวนงลักษณ์ หนูเจริญ, Imgนางสาวมธุรส คำก้อน, Imgนายนพดล แก้วคำไสย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234