Search Result of "ทฤษฏีป้อนกลับเชิงปริมาณ"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย

หัวเรื่อง:การปรับตำแหน่งอ้างอิงร่วมกับตัวควบคุมแบบคิวเอฟทีเพื่อลดการสั่นสะเทือนของแขนกลแบบข้อต่อยืดหยุ่น

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume