Search Result of "ทฤษฎีใหม่"

About 77 results
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิโรจน์ เวชชะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง: ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2549

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่36 เกษตรทฤษฎีใหม่

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่36 เกษตรทฤษฎีใหม่
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: pxJWKdGkGwA
Updated: 2012-11-18T12:03:55.000Z
Duration: 553 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ และการมีส่วนร่วมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร

ผู้เขียน:Imgสุนารี ตั้งศรีวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกษตรทฤษฎีใหม่และผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgNavaphon BOOTHNATE

ประธานกรรมการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานภูมิปัญญาสากลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:ImgTars KAYONG

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เขียน:ImgChalairat PETCHARAT

ประธานกรรมการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234