Search Result of "ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

ผู้เขียน:Imgชวลิต นฤมิตบวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:การควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ก้านเดียวที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมสำหรับตัวกระตุ้นแบบชั้นคู่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยทฤษฏีการป้อนกลับเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการออกแบบพีคิว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบจัดเก็บข้อมูลและส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเครื่องมือตรวจวัดข้อมูลทางธรณีเทคนิคบริเวณ Area 4.1 ในเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgธันวุฒิ วิวัฒน์ถาวรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume