Search Result of "ทรัพย์สกุล ศิริ"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว จารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชีบริหาร , บัญชีการเงิน, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การตรวจสอบและการควบุคมภายใน

Resume