Search Result of "ทรัพยากรมนุษย์"

About 637 results
Img

ที่มา:วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:วารสารทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า (2013)

หัวหน้าโครงการ:สุวรรธนา เทพจิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุวดี ศิริยทรัพย์, อาจารย์, Imgสุวรรธนา เทพจิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...