Search Result of "ทรัพยากรพืช"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:พรพรรณ สิระมนต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธิติมา วงษ์ชีรี, Imgพรพรรณ สิระมนต์, Imgรัตติยา แววนุกูล

แหล่งทุน:ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มจธ. ราชบุรี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวน, อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช

Img

Researcher

นาย วันชาติ นิติพันธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช, ไม้ผลเขตร้อน, การสำรวจทรัพยากรพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Energy in Agriculture

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์, การจัดการของเสียจากสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา, สภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

Resume

12