Search Result of "ทรัพยากรป่าไม้"

About 578 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.santi Suksard, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมอุทยานแห่งชาติสตว์ป่าและพันธุ์พืช

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชิต รัตนสุวรรณ, Imgรศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา ประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...