Search Result of "ทรัพยากรน้ำ"

About 1133 results
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งกลบขยะป้องกันปนเปื้อนสู่แองน้ำบาดาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบ Early Warming สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgนางพูลศิริ ชูชีพ

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมใกล้ผิวดินในเขตเมืองสำหรับประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพระปรง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาทบทวนแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนหลักการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...