Search Result of "ทรัพยากรธรรมชาติ"

About 1550 results
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจจำนวนประชากร และสุ่มตรวจปรสิตภายในและภายนอกของกระบือไทยในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgenus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการผลิตเนยฟักทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนากลไกการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา (กลุ่มรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อยนพะเยา)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การติดตามประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี และพื้นที่นำร่องบรเวณชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลัษณะวรรณา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบสอนการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, Imgดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษารูปแบบการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแบบมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...