Search Result of "ทรัพยากรชีวภาพ"

About 189 results
Img

ที่มา:ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการแพร่กระจายของสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียในบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาบางประการและความหลากหลายของเห็ดทะเล อันดับ Corallimorpharia ในอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:การสำรวจหิ่งห้อยเบื้องต้นในบริเวณคลองบางแพง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:เพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:ผึ้ง(Order Hymenoptera: Superfamily Apoidea)แมลงผสมเกสรสบู่ดำ (Jatropha curcus L.)ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามณี แสงสว่าง

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มแม่น้ำมูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธุ์ของไผ่สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa) และสกุลใกล้เคียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT)

หัวเรื่อง:สกุลไผ่ออลอ (Pseudostachyum) สกุลไผ่รายงานใหม่จากประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

12345678910