Search Result of "ทรัพยากรการเรียนรู้"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์, Imgดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประเสริฐ อยู่สำราญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววิภารัตน์ มูสิกะเจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานรายวิชา และทรัพยากรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgพงศธร มหาวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWiparat Sangchan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรมการจัดการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังทรัพยากรการเรียนรู้ตามโครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซด์คลังทรัพยากรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1

ผู้เขียน:Imgวรรณภา เนื่องชุมพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ค่านิยม-จริยธรรม ทักษะการคิด

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิภารัตน์ มูสิกะเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ ศรีสอาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น (ต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาฝรั้งเศส, ไอซีที ช่วยการเรียนการสอน/ การสอนภาษา, Applied Linguistics in Teaching and Learning

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์

Resume

12