Search Result of "ทรงยศ โชติชุติมา"

About 135 results
Img

Researcher

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน ไม้โตเร็ว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ (2014)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์, Imgสุวิช บุญโปร่ง

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาย นพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

1234567