Search Result of "ทนแล้ง"

About 197 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวทนแล้ง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Vanavichit, Associate Professor, Imgดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, ImgDr. Jonaliza L. Siangliw,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะทนแล้งในอ้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธุกรรมของความคงตัวของเซลล์เนื่องจากอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้งและร้อนในพืชสกุล Vigna (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910