Search Result of "ทดสอบสมรรถภาพ"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, วิทยาศาตรศาสตร์การกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, การจัดการธุรกิจการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลที่3 การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 (Sport science innovation contest 2017) (2017)

ผลงาน:เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ

นักวิจัย: Imgดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgอาจารย์ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์

Doner:สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img

Researcher

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, การบริหารจัดการออกกำลังกายและกีฬา, การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:แบดมินตัน, การจัดการกีฬา, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา, การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ มะวิญธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐิกา เพ็งลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย, การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา, ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว, การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

Resume

12345