Search Result of "ทดสอบประสิทธิภาพ"

About 158 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของสีประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนพนภา ทองบุ

แหล่งทุน:บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชของมันสำปะหลัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

แหล่งทุน:บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพอาหารเปียกสำหรับแมวสูงวัย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
12345678