Search Result of "ทดสอบคุณสมบัติ"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและการต้านอนุมูลอิสระของสารปฏิชีวนะในระดับเร่งการเจริญเติบโต (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.นพวรรณ พู่มาลา มอราลีส, Imgศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของวัสดุถมตัวเขื่อนปิดช่องเขาขาดของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. 26-27 ตุลาคม 2549

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของแผ่นเมมเบรนผสมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิห้อง

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

12