Search Result of "ทดลอง"

About 1840 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทฤษฎีสำหรับการทดลองแทป (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพปุ๋ยหมัก

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม

Img

ที่มา:วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:โรคเมล็ดพันธุ์สำคัญมาก

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบ "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"

Img

ที่มา:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ชีววิทยาของหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ผลของการห่อผลต่อคุณภาพการบ่มของมะม่วงน้ำดอกไม้

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:การปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของวัสดุปลูก

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส.

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona ) ในประเทศไทย และปัญหาในการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมกับเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การทดลองประสิทธิภาพการใช้งานปุ๋ยอินทรีย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

12345678910...