Search Result of "ถ้วยพลาสติกพอลิสไตริน"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพิมพ์สีบนพลาสติก การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน(ทุนประเภท IRPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume