Search Result of "ถ่ายทอด"

About 3377 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลต่ำ

Img

ที่มา:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์ไม่เชิงเส้นโดยมีตัวดำเนินการที่แปรค่าตามเวลาบนปริภูมิบานาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิตรา แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของชนิดพืชอาหารต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของผีเสื้อถุงทองธรรมดา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวท.

หัวเรื่อง:ความพร้อมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปัทมา จันทร์เจริญสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำด้วยกระบวนการหมักที่แตกต่างกันโดยเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์ที่แตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการเครื่องหั่นกล้วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซามาฮาลาลเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กองแผนงาน)

หัวเรื่อง:การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img
Img
12345678910...