Search Result of "ถ่านหิน"

About 82 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์

แหล่งทุน:บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การนำเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตซีโอไลต์ชนิด Y (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img

งานวิจัย

การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พัสกร สอนประสาร

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผ้าเบรกปราศจากแร่ใยหินโดยใช้เถ้าถ่านหิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์, Imgดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว, Imgผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ้ารัส, Imgผศ.ดร. ปัญญา อรุณจรัสธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

สำรวจแหล่งถ่านหิน บ้านคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซี.เอส.เอ็น ไมนิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญป่วน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพถ่านหินด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์

แหล่งทุน:บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
12345