Search Result of "ถ่านกัมมันต์"

About 139 results
Img

งานวิจัย

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเยื่อเปลือกไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ด้วยกระบวนการกายภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมชัย ไฮเทค จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

เตรียมถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567