Search Result of "ถ่านกัมมันต์"

About 139 results
Img

งานวิจัย

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเยื่อเปลือกไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ด้วยกระบวนการกายภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปฐมชัย ไฮเทค จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนของเศษยางเพื่ออุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงเดือน อาจองค์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
1234567