Search Result of "ถ่าน"

About 381 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตถ่าน ถ่านอัดแท่ง และน้ำส้มควันไม้ให้มีคุณภาพเพื่อการค้าปี 2551 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวนัท พุ่มพวง, Imgนายมานพ ธรสินธุ์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การผลิตถ่านแท่งจากทะลายปาล์ม (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เตาถ่าน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายศิวกร เอี่ยมเอก)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์

แหล่งทุน:บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การนำเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตซีโอไลต์ชนิด Y (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การพัฒนาเตาเผาถ่านไร้ควัน (2019)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตการดูดกินธาตุอาหาร ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตถั่วฝักยาวไร้ค้างที่ปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img
12345678910...