Search Result of "ถิ่นอาศัย"

About 49 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 (หัวข้อ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงเศรษฐกิจ อีกหนทางหนึ่งของการอนุรักษ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองถิ่นอาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองถิ่นอาศัยของกระทิง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความหลากชนิดกบและการเลือกใช้ถิ่นอาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางนิเวศและผลกระทบจากการรบกวนของมนุษย์ต่อถิ่นอาศัยของตุ๊กกายเขาวง (Cyrtodactylus sumonthai Baeuer, Pauwels & Chanhome, 2002) ในถ้ำหินปูน บริเวณเขาวง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgนณณ์ ผาณิตวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

Img
123