Search Result of "ถิรวุธ บุญวงศ์"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล, ธาตุอาหารพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล

Resume