Search Result of "ถั่วแลบแลบ"

About 37 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวทางการใช้ประโยชน์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (2011)

ผู้แต่ง:ImgMs.Chunjit Kaewkunya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบสำหรับแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สวพ.ฉกส

หัวเรื่อง:การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:ผลของการคลุกเชื้อไรโซเบียมและการใส่ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบภายหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของวันปลูกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ

12