Search Result of "ถั่วเหลืองไขมันเต็ม"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเสริมถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อรูปแบบของกรดไขมันในน้ำนมแพะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgสพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย (2018)

ผลงาน:ผลของการใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ

นักวิจัย: Imgอัญชลี คงประดิษฐ์ Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์ Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์ Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อรูปแบบของกรดไขมันในน้ำนมแพะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วราพันธุ์ จินตณวิชญ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาทางการสืบพันธุ์ของสัตว์ การผลิตโคเนื้อและกระบือ ประสาทวิทยาต่อมไร้ท่อ

Resume

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ภคอร อัครมธุรากุล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์ปีก

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มที่ผ่านการให้ความร้อนเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ผู้เขียน:Imgธนิยา ปฐมสุบรรณกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume