Search Result of "ถั่วลิสงป่น"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นอนามัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา)

Img

งานวิจัย

ผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพในถั่วลิสงป่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวผกามาศ โกทองยม

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้คลื่นไมโครเวฟต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร สุทธิพัฒนางกูร

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพในถั่วลิสงป่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพรรณ ชะเอมเทศ

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการฉายแสงยูวีซีต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพในถั่วลิสงป่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและกายภาพในถั่วลิสงป่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฉายแสงยูวีซีต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นลดไขมันบรรจุซอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซีต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการฉายคลื่นไมโครเวฟต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ซี ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมี กายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของถั่วลิสงป่น

12