Search Result of "ถั่วพุ่ม"

About 22 results
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมและทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแข็งในประชากรลูกผสมชั่วที่สองของถั่วพุ่มป่า

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแข็งในประชากรลูกผสมชั่วที่สองของถั่วพุ่มป่า

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดการแข่งขันของวัชพืชในอ้อยโดยปลูกถั่วพุ่มเป็นพืชแซม ร่วมกับการใช้สารกำจัดวัชพืช

ผู้เขียน:Imgพลชัย ทัศดร

ประธานกรรมการ:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ศึกษาระดับอุณหภูมิการเก็บรักษาและภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (32) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้า

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านเขตกรรมโดยเฉพาะด้านระบบการปลูกพืชและวัชพืชในพืชไร่เศรษฐกิจ, Allelopathy

Resume

Img

Researcher

ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อณูวิทยาของไวรัสพืช, การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืช, การควบคุมโรคไวรัสของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

12