Search Result of "ถั่วงอก"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวีรชัย โทบาง, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเพาะถั่วงอก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: เครื่องเพาะถั่วงอก
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: NiraDvUkBzE
Updated: 2012-12-14T19:09:53.000Z
Duration: 523 seconds


Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย, Imgนายวีรชัย โทบาง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของถั่วงอกดิบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิงในการลดปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียวและในกระบวนการผลิตถั่วงอก

123