Search Result of "ถังหมัก"

About 114 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างถังหมักและถังเก็บก๊าซ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:กองงาน "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังหมักแบบแพคเบค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างถังหมักสำหรับหมักเอทานอลโดยการควบคุมค่า Oxidation Reduction Potential (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย สกานต์ เหลืองเกรียงไกร

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยถังหมักชีวภาพแบบแพคเบด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเวสารัช

แหล่งทุน:สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท)

Img
Img
123456