Search Result of "ต้านมะเร็ง"

About 100 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Cladoniamide G (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อาร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารต้านมะเร็ง Melotenine A (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345