Search Result of "ต้นไหล"

About 31 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลและพัฒนาอาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

12