Search Result of "ต้นไม้ตัดสินใจ"

About 37 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกลักษณะเด่นโดยใช้กฎความสัมพันธ์สำหรับการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ

ผู้เขียน:Imgลลิตา ศรีชัยญา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ

ผู้เขียน:Imgดิษฐพล มั่นธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์, ImgSupawadee Ingsriswang

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคำนวณน้ำหนักของคุณลักษณะข้อมูลสำหรับตัวจำแนกไนอีฟ เบย์ โดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลและต้นไม้ตัดสินใจ

ผู้เขียน:Imgหทัยชนก กรชี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมในการจำแนกบุคลากรในองค์กรสำหรับการสร้างแผนที่ความรู้

ผู้เขียน:Imgบุษกร สุคนธวงศาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPrasong Praneetpolgrang

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจในการจัดหมู่บริบทของการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อีพิไฟติกไดอะตอมบนใบหญ้าทะเล Cymodocea rotundata และ Thalassia hemprichii บริเวณบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง สายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
12