Search Result of "ต้นแบบระ"

About 7 results
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัญชา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. บัญชา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรค, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช, พันธุศาสตร์ของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

Resume

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume