Search Result of "ต้นแบบคู่มือและวีซีดี"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์, Imgนางรัชนี จารุสันต์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดีเรื่องการผลิตผักคุณภาพตามระบบGAPภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร "การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม"

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Expert Systems (ES), Knowledge-Based Systems (KBS), Decision Support Systems (DSS)

Resume

Img

Researcher

นาง รัชนี จารุสันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช, Food Safety Standard and Implementation, GAP, GLOBALGAP, ThaiGAP

Resume