Search Result of "ต้นรักแกนมอ"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume