Search Result of "ต้นรักน้ำเกลี้ยง"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม"

หัวเรื่อง:การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume