Search Result of "ต้นพันธุ์ปลอดไวรัส"

About 3 results
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากไวรัส

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology

Resume