Search Result of "ต้นทุนและผลตอบแทน"

About 201 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทำฟาร์มเพาะเห็ดในจังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:อริสรา ธานีรณานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, Imgเปรมารัช วิลาลัย, Imgสุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgอริสรา ธานีรณานนท์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระชายในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

Img
Img

งานวิจัย

การเจริญเติบโต ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
12345678910...