Search Result of "ต้นทุนกิจกรรม"

About 14 results
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เปรียบเทียบต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somboon Saraphat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมของข้าราชการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้เขียน:Imgจิรพันธุ์ พงษ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมในองค์การ : กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอำพัน ชื่นเนียม

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา บริษัท เอ.เอ ซัพพลาย จำกัด

ผู้เขียน:Imgประมวล คชรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ศรีพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ประสิทธิผลของสารสนเทศด้านต้นทุนและความสำเร็จของกิจการ: บทบาทของโครงสร้างระบบบัญชีต้นทุน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง กัณทิมา โอชารส

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลศาสตร์, ออกแบบระบบชลประทาน

Resume

Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume