Search Result of "ต้นทุนการขนส่ง"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาการมอบหมายงานให้รถขนส่งสินค้าในกรณีที่มีรถหลายขนาด

ผู้เขียน:Imgชัยธยศ ผิวปานแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อัมภิกา บุญมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Universal Algebra, Semigroup Thoory, Abstract Algebra

Resume

Img

Researcher

ดร. อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยดำเนินงาน, การวางแผนการและการจัดตารางการผลิต, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, การออกแบบผังโรงงาน, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, การหาคำตอบด้วยวิธีเมตะฮิวริสติกส์, การจำลองสถานการณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographical Information System (GIS), Transportation Engineering, Traffic Engineering, Freight Transportation and Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Infrastructure Management

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Operation Research, Inventory Control

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume

Img

Researcher

ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Construction Management Engineering, Automation in Construction, Geographic Information System

Resume