Search Result of "ต้นข้าว"

About 45 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

หัวเรื่อง:การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียย่อยไคตินในการเพิ่มผลผลิตและชักนำให้ต้นข้าวต้านทานโรคกาบใบแห้งสาเหตุจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการสะสมของสารตะวั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว

123