Search Result of "ต่อยอดเทคโนโลยี"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ธีรศักดิ์ สุนทรา

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยีและทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบอุดหนุนวิจัย มก. ปี ๒๕๔๘

หัวเรื่อง:การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังและการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Assessment, LCA) ของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยี และทำแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน(ศรอ.)

หัวเรื่อง:โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว เรืองรอง ทองตัน

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรญา ศรีอนันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง รัตนาภรณ์ ไชยแสน

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว โสภิดา ชิดชื่นเชย

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

Resume