Search Result of "ตู้สินค้า"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค/การจัดการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการกระจายอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค/การจัดการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการกระจายอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค/การจัดการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการกระจายอาหารพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SEATEC-SPAN-DEC

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนของระบบแถวคอยในการให้บริการเรือตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgธมธวัล ต่อฑีฆะ

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการร่วม:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

Img

Researcher

นางสาว ชลธิดา หลงพลอยพัด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบโลจิสติกส์ (การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง)

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Supply chain and Logistics Management, Simulation Model, Production Management, Scheduling

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการดำเนินงานท่าเทียบเรือตู้สินค้าของภาครัฐและภาคเอกชน: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง

ผู้เขียน:Imgนันทศักดิ์ ศรีอรุโณทัย

ประธานกรรมการ:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

Img

Researcher

ดร. เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Scheduling Theory, Feasibility Study

Resume

12