Search Result of "ติดตามโครงการ"

About 1198 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบติดตามชายหาด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgนางสาววราภรณ์ ทับชู, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิวัฒน์ น้าวานิช, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, Imgนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ, Imgนางเพชรา เปสลาพันธ์, Imgนางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, Imgนางสาวกรกต ดำรักษ์, Imgนางสาวบุษยา ศรีอนันต์, Imgนางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการติดตามและเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในประเทศไทยในช่วงปี 2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...