Search Result of "ติดตามผัก"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและติดตามผัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อณูวิทยาของไวรัสพืช, การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืช, การควบคุมโรคไวรัสของพืช

Resume