Search Result of "ตำรับ"

About 101 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เคมี สมุนไพร และตำรับยาไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456