Search Result of "ตา"

About 5389 results
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิสวิตา

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเลการพัมนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

Img

ที่มา:บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอิตาเลียน-ไทย ด้านสยามศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยกระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการประมวลข้อมูลด้านวรรณคดีไทย: ข้อสังเกตจาก 'ทำเนียบนักเขียน' ของเยรินี

Img

ที่มา:มูลนิธิ สวิตา

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ต้าชิ่งคอตตอนไทย จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการผลิตของ บจก. ต้าชิ่งคอตตอนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

หัวเรื่อง:โครงการก่อสร้างและเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย (ส่วนที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลมาบตาพุด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาง เบญจพร สตารัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...